Het lidmaatschap

Hartelijk welkom als lid van de B.V.S.W. Een stukje historie: Een bewonersvereniging, ook voor U? Al weer wat jaren geleden ontstonden er in de meeste Schiedamse wijken verenigingen van wijkbewoners. De oprichters waren mensen die er genoeg van hadden dat allerlei zaken die de wijkbewoners aangingen buiten die bewoners om beslist werden. Zo werden er regelmatig straten opnieuw ingericht, woningbouwplannen uitgevoerd en groengebieden met industrie vol gezet zonder dat de mensen die er woonden ook maar de minste invloed op konden hebben. Een vereniging van bewoners was nodig om te voorkomen dat men al te gemakkelijk de belangen van betrokken bewoners over het hoofd zou zien. Ook werd toen ingezien dat de individuele bewoner wel erg alleen staat als hij in conflict komt met instanties als een woningbouwvereniging of gemeente. Ook in dat soort gevallen leek het erg goed dat er een vereniging bestaat die aan de kant van die bewoner staat. Ook in uw wijk is toen een bewonersvereniging opgericht; – 2 mei 1973 – de Bewonersvereniging Schiedam – West Voor alle duidelijkheid: onze vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, dus onbetaalde mensen. Wij zijn onafhankelijk van gemeente of maatschappelijke stromingen.

Het bestuur heeft slechts verantwoording af te leggen aan de leden.
____________________________________________________________

Wat moet u weten over het lidmaatschap?

Het lidmaatschapsjaar:

Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar en loopt dus van af 1 januari tot en met 31 december.

Contributie: Verlengen en opzeggen:

Het lidmaatschap gaat in, als de betaling in onze financiële administratie is verwerkt.

Het lidmaatschap, wordt automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij uw schriftelijk opzegging (per brief- e-mail of fax) voor 15 november door de BVSW is ontvangen.

Beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar blijft de contributie over het hele jaar verschuldigd. De contributie bedraagt 7,- euro per jaar.

Betaalwijze: Betaalwijze kasbetaling, via internet bankieren (overschrijving) of per opdracht tot automatische incasso.

Bij opdracht tot automatische incasso, verleent ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan,

“De penningmeester van de Bewonersvereniging Schiedam-West”

Als lid van de vereniging:

Als lid van de vereniging hebben de leden van 18 jaar en ouder recht het woord te voeren en te stemmen tijdens de ledenvergadering. U kunt de volledige statuten en huishoudelijk reglement verkrijgen bij het secretariaat.

Elk nieuw lid doen wij een kopie v/d inschrijving, als mede enkele ledenbladen van de laatste twee kwartalen toekomen, zodat u alvast een indruk krijgt van onze activiteiten.

De Secretaris.

Klikt u hier voor het inschrijfformulier of volgt u de link in het menu.